Aug 16, 2010

Cyrtanthus elatus x montanus

Cyrtanthus elatus x montanus,在台灣花季是在夏季。不過要看到他開花似乎是需要一點運氣。它很會生小球,有一說是把增生的小球去除之後比較容易開花。





No comments:

Post a Comment